1. หน้าแรก
 2. >
 3. เกี่ยวกับ PAMCO

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

พันธกิจ

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้า และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด โดยโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer (EBT)) ในราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันรับโอนกิจการ โดยมีสินทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี้ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด

บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินเพื่อเรียกเก็บและติดตามหนี้สินจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 100) โดยบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 25 ล้านบาท (จำนวน 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

นอกจากนี้เพื่อรองรับแผนการขยายของบริษัทในอนาคต เพื่อให้เกิดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงได้ดำเนินการขออนุมัติจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 500 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาทภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)


100%

บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด

โครงสร้างองค์กร บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท

 1. คณะอนุกรรมการ อนุมัติสินเชื่อ

 2. คณะอนุกรรมการพิจารณา อนุมัติผลการประเมินราคา

 3. กรรมการผู้จัดการ

 4. ตรวจสอบ

 1. รองกรรมการผู้จัดการ

  1. บริหารติดตามหนี้ - ธุรกิจเอสเอ็มอี 1

  2. บริหารติดตามหนี้ - ธุรกิจเอสเอ็มอี 2

 2. รองกรรมการผู้จัดการ

  1. บริหารติดตามหนี้ลูกค้า บรรษัทธุรกิจ 1

  2. บริหารติดตามหนี้ลูกค้า บรรษัทธุรกิจ 2

  3. บริหารติดตามหนี้ลูกค้า บรรษัทธุรกิจ 3

  4. บริหารสินทรัพย์

  1. ที่ปรึกษา กำกับการปฏิบัติงาน

  2. การเงินและการบัญชี

  3. บริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ

  4. บริหารทรัพยากรบุคคล

  5. บริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ

  6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  7. กฎหมาย

  8. ทรัพยากรอาคาร และบริการส่วนกลาง

  9. กำกับการปฏิบัติงาน

  10. ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

นางสาว สมคิด ปรีชาสัมมกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย กฤตพล นนทแก้ว

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นาง สุวรรณี แคม

กรรมการ

นาย เมธ กนกพิบูล

กรรมการ

นางสาว อรุณี ไชยอนันต์สุจริต

กรรมการ