ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด โดยโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer (EBT)) ในราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันรับโอนกิจการ โดยมีสินทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี้และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด

อ่านต่อ >

ให้เราช่วยค้นหาทรัพย์สิน
ที่คุณต้องการ

ระบุประเภท

ระบุราคา

จังหวัด

เขต/อำเภอ

เริ่มค้นหา